Användaravtal Till Tjänsten WebshopOnline

1. Allmänt Detta Användaravtal reglerar avtalsförhållandet mellan Dartur Online och beställaren, nedan kallad kunden. Genom att tillträda detta avtal förvärvar kunden endast rätt att nyttja webshoplösningen i en utav två versioner; gratisversionen och betalversionen. Kunden förvärvar inga andra rättigheter av vad slag det vara må genom detta avtal.

2. Tjänstebeskrivning Dartur Online upplåter möjlighet för kunden att på nedanstående villkor sälja varor och tjänster på Internet genom en webshoplösning erhållen genom abonnemangsavtal. Dartur Online förbehåller sig rätten att bedöma den enskilde kontohavarens besöksantal, och därmed trafikmängd, utifrån Dartur Onlines förutsättningar att bibehålla god bandbredd så att ej andra kontohavare åsamkas skada. Dartur Online har därmed också rätt att säga upp konto av samma anledning.

3. Avtalstid Detta abonnemangsavtal löper kontinuerligt tills någon av parterna önskar avsluta med bindningstid 0 månader (endast gratisversionen) eller 12 månader beroende på vad som beställts. Betalning sker i förskott årsvis. Om kunden önskar säga upp avtalet måste detta ske skriftligen (e-mail från adressen som angavs vid registreringen går bra) till Dartur Online.

4. Abonnemangsavgift Abonnemangsavgiften är 0kr för gratisversionen. Abonnemangsavgiften för betalversionen är 2996 kr per år vid 12 månaders bindningstid och betalas årsvis. Betalning för övriga beställningar betalas enligt överrenskommelse. Vid utebliven betalning äger Dartur Online rätt att stänga av webshopen eller delar av webshopen för kunden med omedelbar verkan. Dartur Online äger rätt att uttaga påminnelseavgift, inkassoavgift och lagstadgad dröjsmålsränta vid utebliven betalning.

Samtalskostnader från kundens teleoperatör för uppkoppling till Dartur Online tillkommer och ligger utom Dartur Onlines kontroll. (Förtydligande i lättare ordalag: Om du använder exempelvis telefonmodem för att surfa på Internet så betalar inte Dartur Online din telefonräkning för den tid du använder webshopen)

Avgiftsändring kan träda i kraft när som helst eftersom kunden alltid ser det aktuella priset vid beställning och alltid betalar i förskott. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5. Överlåtelse av abonnemang Kontohavaren äger endast rätt att överlåta detta avtal efter medgivande av Dartur Online. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kontohavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kontohavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

6. Dartur Onlines ansvar Dartur Online ansvarar för driften av den med kunden överenskomna tjänsten, vilket bl.a. innefattar oregelbunden backup av kundens data. Dartur Online kan dock ej garantera att data går att återläsa till kundens konto. Dartur Online ansvarar ej för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Med indirekt skada avses exempelvis förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Då tjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten.

Om tjänsten ligger nere i minst 4 dygn på grund av Dartur Onlines försumlighet, är Dartur Onlines ansvar begränsat till kundens kostnad för tjänsten för den faktiska tidsperiod som tjänsten ej varit tillgänglig. Detta innebär att kundens konto krediteras för motsvarande tidsperiod.

Dartur Online utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Dartur Onlines servrar. Dartur Online är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Dartur Onlines datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Dartur Online ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på Dartur Onlines servrar.

Kundens material på e-butiken lagras maximalt i 10 dagar efter uppsägning varefter Dartur Online äger rätt att radera kundens kvarvarande material från Dartur Onlines servrar.

För att värna om kundens integritet hanterar Dartur Online all information om kunden som konfidentiell. Dock kan Dartur Online via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om kunden till berörda myndigheter.

7. Kundens ansvar Kunden är i förhållande till Dartur Online ensam ansvarig för den information som överförs via Internet, samt för allt som publiceras på kundens webshop, inklusive länkade objekt, som tillhandahålls av Dartur Online. Kunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Kunden förbinder sig även att följa internationella överenskommelser och lagar samt andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av åtkomst i IP-nätet. Kunden förbinder sig även att inte göra obehörigt intrång i de resurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos Dartur Online.

Kunden ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att Dartur Onlines eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som kunden använder, laddar ner från Internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukande av tjänsten. Dartur Online äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omgående verkan om kontohavaren bryter mot någon del av avtalet eller om Dartur Online anser kunden olämplig. Uppsägningen sker skriftligen per brev eller e-post eller muntligt via telefon.

Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sin webshop i form av korrespondens med e-post eller liknande. Utskickande av eller medverkande till spam leder ovillkorligen till avstängning.

Kunden får inte sälja webbplats som innebär att Dartur Online förlorar omsättning. Varje kontohavare skall via Dartur Online beställa och betala för sitt nyttjande av Dartur Onlines tjänster. Kontohavaren äger ej rätt att bruka systemresurser som går utanför det egna behovet, vilket innebär att kontohavaren kan ej utveckla tjänster som ej är relevanta för den egna domänens eller webbplatsens funktionalitet.

Olika former för kontinuerlig överföring av bilder eller texter till webshopen, godkännes ej. Ett sådant exempel kan vara webcam-funktioner där en bild regelbundet uppdateras. Normalt bruk av tjänsten godkännes. Med normalt bruk anses till exempel att en viss bild eller en text inte uppdateras mer än tre gånger per dag. Dartur Online tillåter inte heller några former av fil-depåer, varken för program, bilder eller musik.

Där benämningen "obegränsat" anges av Dartur Online innebär det att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet. Dartur Online förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt. Om kunden förbrukar mjuk- eller hårdvaruresurser som överstiger vad Dartur Online anser vara rimligt, äger Dartur Online rätt att stänga ner kundens sidor med omedelbar verkan. Nyttjar kunden kortbetalning i sin webshop är det kundens ansvar att se till att beloppet når kundens konto och att beloppet är korrekt.

Dartur Online förbehåller sig rätten att visa reklam på sidorna i kundens webshop samt att när som helst enligt Dartur Onlines eget tycke avsluta tjänsten för kunden då Dartur Online finner detta motiverat. Kunden har ej rätt att visa reklam för tredje part i webshopen utan Dartur Onlines skriftliga medgivande.

8. Policys Om Dartur Online, eller dess kunder, på grund av kunds nyttjande av denna tjänst, figurerar i samband med oseriös användning av Internet, förbehåller sig Dartur Online rätten till fri prövning av nedanstående regler.

Kunden medger rätt för Dartur Online att kontrollera informationen på kundens lagringsutrymme. Om en användare bryter mot detta avtal eller Dartur Onlines policy, förbehåller sig Dartur Online rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kunden avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk av tjänsten.

Kunden äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock ej kundens ansvar enligt detta avtal.

9. Personuppgifter Dartur Online behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och enligt gällande lag. Då tjänsten innefattar att behandla personuppgifter åt Kundens kunder agerar Dartur Online personuppgiftsbiträde åt Kund. Villkoren för detta regleras i särskilt personuppgiftsbiträdesavtal för Tjänsten som hittas här: https://www.webshop-online.se/Personuppgiftsbiträdesavtal.

10. Force majeure Ersättning för skada föreligger inte om försening, obrukbarhet eller skadan beror på en omständighet utanför Dartur Onlines kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Dartur Onlines personal eller inte), olyckshändelser, krig, blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken Dartur Online inte svarar.

11. Ändringar i avtalet Dartur Online äger rätt att ändra dessa villkor under avtalstiden. Ändringar träder i kraft så snart de meddelats via e-mail till kund eller på antingen Dartur Onlines hemsida eller WebshopOnline försäljningssida.

12. Tvist Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av detta avtal skall avgöras i svensk allmän domstol enligt svensk lag.